Com afecta la pujada del Salari Mínim Interprofessional als Autònoms? i la proposta de Llei de Ciutadans?

1.- SALARI I COTITZACIÓ

Ja és vox populi que al desembre 2016 el Govern ha aprovat una pujada del 8% del salari mínim interprofessional establert en la disposició adicional única del Real Decreto-ley 3/2016, de 2 de diciembre.

Però, què passa amb la quota de la seguretat social dels autònoms?

De moment, la base mínima de cotització dels treballadors autònoms ha quedat fixada en la mateixa quantitat que per l’any 2016, en 893,10 euros al mes. Si bé s’esperava un increment de l’1% com ja havia passat a l’entrada del 2016, de moment ha quedat en el mateix import. No obstant, sembla que no més queda congelat fins que s’aprovin els pressupostos de l’Estat, i que podria resultar un increment entre el 2 i el 3 % de les bases de cotització dels autònoms. En quant a la base màxima de cotització si que ha pujat fins a un 3%, fixada en 3.751,20 euros.

Font Bases de Cotització 2017

Font Bases de Cotització per determinats autònoms

Excepció: Els autònoms societaris si que podrien veure incrementat un 8% les seves bases mínimes de cotització, ja que es regeixen per el salari mínim interprofessional, amb efectes des de l’1 de gener. Això significa quasi un increment de 25 euros més al mes de la quota d’autònoms a la seguertat social.

Un autònom societari té la condició de treballador per compte propi, però amb la diferència d’haver constituit una societat mercantil (SL, SA…). Donar-se d’alta d’aquesta especialitat d’autònom és obligatori quan sigui titular com a mínim del 25% de les participacions d’una societat i tingui funcions de gerent o director; que sigui titular com a mínim del 33% de les participacions societaries i treballi en l’empresa o que no sigui titular de cap participació pròpia però convisqui amb un soci que en tingui al menys el 50% de les participacions de l’empresa.

Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.

Artículo 305. Extensión. 1. Estarán obligatoriamente incluidas en el campo de aplicación del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos las personas físicas mayores de dieciocho años que realicen de forma habitual, personal, directa, por cuenta propia y fuera del ámbito de dirección y organización de otra persona, una actividad económica o profesional a título lucrativo, den o no ocupación a trabajadores por cuenta ajena, en los términos y condiciones que se determinen en esta ley y en sus normas de aplicación y desarrollo.
b) Quienes ejerzan las funciones de dirección y gerencia que conlleva el desempeño del cargo de consejero o administrador, o presten otros servicios para una sociedad de capital, a título lucrativo y de forma habitual, personal y directa, siempre que posean el control efectivo, directo o indirecto, de aquella. Se entenderá, en todo caso, que se produce tal circunstancia, cuando las acciones o participaciones del trabajador supongan, al menos, la mitad del capital social.
e) Los socios trabajadores de las sociedades laborales cuando su participación en el capital social junto con la de su cónyuge y parientes por consanguinidad, afinidad o adopción hasta el segundo grado con los que convivan alcance, al menos, el 50 por ciento, salvo que acrediten que el ejercicio del control efectivo de la sociedad requiere el concurso de personas ajenas a las relaciones familiares.

Tal com s’estableix en la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat, la base mínima d’aquests autònoms equival a la mínima per el grup 1 del Regim General de treballadors per compte aliè, que s’establia al 2016 en 1067,40 euros, i que per al 2017 s’ha establert en 1.152,80 euros al mes (efectivament un increment del 8%).

Aquesta especialitat dels autònoms societaris també afecta als empresaris autònoms que tinguin contractats més de 10 treballadors.

Orden ESS/70/2016, de 29 de enero, por la que se desarrollan las normas legales de cotización a la Seguridad Social, desempleo, protección por cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional, contenidas en la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016.

Artículo 15. Bases y tipos de cotización , apartado 12. Respecto a los trabajadores autónomos que en algún momento del año 2015 y de manera simultánea hayan tenido contratado a su servicio un número de trabajadores por cuenta ajena igual o superior a 10, la base mínima de cotización tendrá una cuantía igual a la prevista como base mínima para los trabajadores encuadrados en el grupo de cotización 1 del Régimen General que, para el año 2016, está fijada en 1.067,40 euros mensuales.

Per tant, si ets autònom, però no tens accions o participacions a cap societat i no tens més de 10 treballadors contractats per compte aliè, la base mínima de cotització a la seguretat social per aquest gener del 2017 de moment serà la mateixa que la del 2016. Però si ets un autònom societari o tens més de 10 treballadors contractats, aleshores podria ser que la base mínima de cotització si que podria incrementar en un 8% igual que el salari minim interprofessional.

2.- ALTRES NOVETATS INTERESSANTS

Una altra novetat important de la reforma, serà que les baixes i altes a la seguretat social seràn efectives per els dies exactes de la sol·licitud,  per tant la quota a pagar serà proporcional al temps d’alta, i no com fins ara que es comptabilitzaca el mes sencer, encara que et donéssis de baixa a mig mes, segons la Proposta de Llei de Reformes Urgents del Treball Autònom, de 18 de novembre de 2016.

Seguidamente, se modifica el sistema de altas y bajas a la Seguridad Social de los trabajadores autónomos, de modo que la cuota correspondiente en el mes en que se produzcan tanto las afiliaciones y las altas iniciales como las bajas se computará desde el día en que aquéllas se produzcan, y no desde el primer día del mes correspondiente.

Text complet Boletín Oficial de las Cortes Generales: Congreso de los Diputados XII Legislatura.

En la mateixa proposta, es clarifiquen les deduccions del cotxe afectat a l’activitat econòmica, que podrà descomptar-se com a despesa al 50% a l’IRPF, de la mateixa manera que es pot deduir fins ara l’IVA al 50%. D’aquesta manera s’equipara el fet imposable en els dos impostos, d’acord amb el principi de seguretat jurídica.

Aquesta proposta de llei va ser aprovada pel Congrés el 29 de novembre del 2016.

A més a més, també es pronuncia sobre la deducció en l’IRPF dels subministres d’aigua i electricitat que desenvolupin una activitat econòmica sense local afectat.

Artículo 6. Deducibilidad en el IRPF de los gastos relacionados con automóviles parcialmente afectos a una actividad económica y con los suministros de agua y electricidad de contribuyentes que realicen una actividad económica sin local afecto. Respecto de los contribuyentes que desarrollen actividades económicas sin local afecto, podrán deducirse el 20 por ciento de los suministros de agua, gas y electricidad, salvo que el contribuyente o la Administración Tributaria prueben un porcentaje superior o inferior.

logo

Aquesta proposta de Llei ha de passar també pel Senat, i aprovar-se definitivament pel Congrés, i amb una mica de sort, la Llei veurà llum al mes de febrer. La competència legislativa plena per aprobar la llei la té la Comissió de Treball i Seguretat Social, que ha aprovat la proposta el 16 de desembre. La llei es troba ara en el periode d’esmenes dels Diputats i  Grups Parlamentaris que està obert fins el 6 de febrer de 2017.

Més informació a Congreso de los Diputados i a Estat de la proposició de Llei

Elisenda Lladó i Grimau

 

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s