Família – Matrimonial

Què és la quarta vidual?

És el dret que té el cònjuge vidu o el convivent en parella estable si no té recursos econòmics suficients per a les seves necessitats, a rebre en la successió del cònjuge difjunt, fins a un màxim de la quarta part de l’actiu hereditari seguint les normes de càlcul del Codi Civil Català (art. 452-3).

Amb aquest dret no s’atribueix cap qualitat d’hereu al cònjuge.

No podràn reclamar la quarta vidual el cònjuge que estigui separat judicialment o de fet del causant, per una causa que li sigui exclusivament imputable. Si la demanda de separacióm divorci o nul·litat està pendent, els hereus podràn seguir l’acció per tal de denegar la quarta vidual. Tampoc la podrà reclamar si s’ha declarat indigne de successïr.

El dret a reclamar la quarta vidual s’extingeix per renúncia, per matrimoni o conviència marital amb una altra persona després de la mort del causant i abans d’exercir el dret, per la mort del supervivent sense haver-ho reclamat o per la suspensió  o privació de potestat del cònjuge vidu o supervivent per causa sobre els fills en comú amb el causant.

El cònjuge o parella supervivent també pot demanar la reducció o la supressió de les donacions realitzades per el causant en vida, quan aquestes s’hagin atorgat amb la intenció de defraudar la quarta vidual.

L’acció per a reclamar la quarta viudal prescriu als tres anys del a mort del causant.

torna enrere