Família – Matrimonial

Matrimoni i Divorci davant de Notari

El passat 18 de juny, es va aprovar al Congrés la Llei de Jurisdicció voluntaria, en la què s’inclou finalment el matrimoni davant de Notari, competència que es plantejava amb Ruiz-Gallardón com a Ministre de Justícia.

Què és el matrimoni civil a efectes legals?

Es tracta d’un acte solemne mitjançant el qual dues persones, de pròpia voluntat i conscientment, fa pública una relació estable amb la intenció de contraure una serie d’efectes i conseqüències a nivell personal i econòmic. Per tant, l’aparença formal s’assimila a la d’un contracte (pacte entre dues parts per regularitzar una relació amb una serie de formalitats).

Aquest és el fonament que s’utilitza per a crear i regular la parella de fet, que ja fa més temps que es constitueix davant de notari. Per tant, ens trobem davant d’un intent de descongestionar l’Administració de Justícia en l’àmbit del matrimoni civil amb una solució similar a la figura de la parella de fet.

Però no només es tracta de descongestionar la càrrega de feina de l’Administració de Justícia sinó també de diversificar la despesa. El matrimoni civil, corre a compte dels pressuposts generals de l’Estat, mentre que el servei notarial (també públic), només corre a compte d’aquells qui l’utilitzen; en el cas del matrimoni, els futurs cònjuges.

A més a més, el notari ja podia intervenir en la relació de parella mitjançant el que s’anomenen capitulacions matrimonials; aquells pactes del règim econòmic matrimonial com poden ser la separació de bens, la liquidació dels béns comuns… entre altres aspectes, sense la intervenció del Fiscal ni altre control judicial.

De moment, fins el 30 de juny de l’any 2017 els expedients matrimonials encara seguiran tramitats per els encarregats del Registre Civil, però a partir d’aquesta data la competència l’assumiran els Secretaris Judicials i els Notaris. Tot això sense prejudici de poder prestar el consentiment formal del matrimoni des de l’entrada en vigor (23 de juliol de 2015) de  la llei 15/2015 de Jurisdicció voluntaria.

Per tant, es podrà celebrar el matrimoni davant del Jutge del Registre Civil, Alcalde o Conseller, funcionari diplomàtic o cònsol del Registre Civil a l’estranger, Secretari Judicial o Notari, seguint els passos següents:

  1. Preparar l’expedient matrimonial davant del Registre Civil.
  2. Escollir un notari de la teva demarcació territorial, per a què els efectes de l’escriptura firmada tinguin efectes al seu territori.

Però la complexitat de l’assumpte rau en el Divorci davant de Notari. 

Com ja sabem, el divorci es pot dur a terme mitjançant un conveni regulador de mutu acord, o bé per sentència judicial. S’ha de tenir en compte que no hi resultin afectats menors o incapaços.

Els requisits per dur a terme un divorci davant de notari són els següents:

  • Que hagin passat més de tres mesos des de la celebració del matrimoni
  • Que no hi hagi fills menors d’edat o amb capacitat minvada judicialment i que depenguin dels seus progenitors.
  • Intervenir en l’atorgament de manera personal, sense prejudici d’assistència lletrada.
  • Aranzels: No està establert encara un aranzel notarial, per tant s’està tramitant com una escriptura de tipus sense quantia, i per tant, amb un cost aproximat de 30 € + una part variable que depen dels fulls, l’extensió del conveni i les tres còpies autoritzades, així com el testimoni dels documents que se li entreguin al Notari.  Per tant, hi ha una oscil·lació entre 150-300 € aproximadament. (sense incloure la liquidació de béns).
  • Escollir un Notari dins del partit judicial corresponent a l’últim domicili comú o al domicili de la residència habitual d’un dels cònjuges. (domicili que s’ha d’acreditar amb volant o certificat d’empadronament).

torna enrere