Família – Matrimonial

Divorci. Procediment Contenciós – Procediment de Mutu Acord

És necessari interposar sempre una demanda judicial per divorciar-se?

No, a banda del divorci contenciós tenim el divorci amistós o de mutu acord. Aquest procediment és factible quan ambdós cònjuges o membres de la parella estan d’acord en divorciar-se, i sobretot estar avinguts a les condicions o pactes que regiran la ruptura i la futura relació com ara l’ús de l’habitatge familiar, la custòdia dels fills, les pensions que puguin resultar…

Tots aquests pactes es consignen en un document, el conveni regulador de divorci o de separació, també en cas de dissolució de la parella si no s’havien arribat a casar mai.

En aquest cas, la parella pot recórrer a un sol advocat conjuntament, que els informarà de les conseqüències legals de la dissolució del matrimoni. També poden optar per tenir cada membre el seu propi representant lletrat, que negociaran, pels interessos del seu client, les mesures a fi d’obtenir de mutu acord el conveni regulador volgut per les dues parts.

La única compareixença al jutjat per el divorci de mutu acord és la ratificació del conveni, davant del Jutjat, amb la conseqüent sentència de divorci que recollirà els pactes.

Un cop tenim sentència ferma del divorci, és possible modificar-ne les mesures tant pactades com derivades del contenciós?
Sí, mitjançant el procediment de modificació de mesures.
Encara que les mesures incloses en la sentència ferma s’anomenen mesures definitives (Ja que durant el procediment podem tenir les mesures urgents, prèvies o simultànies), els canvis en la vida dels implicats han de ser substancials, sobretot pel que fa a l’ús de l’habitatge domèstic, regim de visites dels fills, custòdia compartida, pensions d’aliments…

Alguna d’aquestes causes poden ser que el membre que està pagant una pensió alimentaria es quedi sense feina o amb un descens del salari important que no li permeti sufragar amb la pensió establerta en la sentència, o bé que els fills tinguin una feia que els permeti mantenir-se o si més no reduir la pensió a compte d’ells, canvi de domicili per un període suficientment llarg per considerar-se  “situació substancial”, entre d’altres canvis familiars.

Com a dada interessant, cal apuntar que després de la reforma del Codi Civil de Catalunya, molts pares estan demanant la revisió de les mesures i demanen que se’ls atorgui la custòdia compartida, ja que fins fa poc, quasi sempre el pare tenia un règim de visites i no una custòdia compartida strictu sensu.

Existeix algun mecanisme per les quantitats de les pensions d’aliments?
El CGPJ (Consell General del Poder Judicial) ha elaborat les Taules Orientadores, que serveixen per calcular, en funció dels ingressos dels progenitors tant en divorci, separació o cessament de la parella de fet, la pensió dels aliments dels fills.

Es pot consultar / calcular al web: http://pensionesaa.poderjudicial.es/pensionesaa/

Cal tenir present que en aquesta calculadora no s’inclouen les despeses de l’habitatge com pot ser la hipoteca, l’IBI o el lloguer ni tampoc l’educació dels fills. Aquests conceptes faran incrementar l’import seguint els criteris i proporcions de repartiment que s’estipulin.  Tampoc es consideren necessitats extraordinaries derivades de minusvalies o tractaments específics, que també s’hauran de considerar per a la fixació final de la pensió.

Altres despeses extraordinaries tampoc es computen, i per tant la seva forma de pagament es determinarà separadament dels ordinaris.

Per tant, aquesta calculadora només té en compte la pensió d’aliments i despeses ordinàries en sentit estricte, per tant els operadors jurídics que intervinguin hauran de considerar la resta de necessitats i despeses de manera independent.

torna enrere