Fiscal

Deducció arrendament habitatge habitual

Des d’1 de gener de 2015 se suprimeix la deducció per lloguer de la residència habitual prevista en l’article 68.7 de la Llei de l’IRPF, i s’estableix un règim transitori que permet seguir gaudint d’aquesta deducció d’acord amb la regulació continguda en la Llei de l’IRPF, en la seva redacció en vigor a 31 de desembre de 2014, als contribuents que:

  • Haguessin celebrat un contracte d’arrendament amb anterioritat a 1 de gener de 2015 pel qual haguessin satisfet, amb anterioritat a aquesta data, quantitats pel lloguer de la seva residència habitual.
  • Haguessin tingut dret a la deducció per lloguer de la residència habitual en relació amb les quantitats satisfetes pel lloguer d’aquesta habitatge en un període impositiu meritat amb anterioritat a 1 de gener de 2015.

L’esmentada regulació disposava una deducció del 10,05 per cent de les quantitats satisfetes en el període impositiu, sempre que la seva base imposable sigui inferior a 24.107,20 euros anuals. Es tracta d’una deducció exclusivament estatal, que afecta només a la quota íntegra estatal i no a l’autonòmica (a més d’aquesta deducció general, algunes comunitats autònomes han aprovat deduccions pròpies similars i compatibles amb aquesta deducció general).

Font directe: Agencia Tributaria

torna enrere