DRET CIVIL

*Assessorament jurídic en l’àmbit del dret civil en general

*Assistència lletrada en tot tipus de procediments civils

*Reclamació d’indemnitzacions per danys i perjudicis contra particulars i contra assegurances

*Indemnitzacions per accidents de trànsit

*Responsabilitat civil contractual i extracontractual

*Assesorament en matèria d’arrendaments urbans

DRET PENAL

*Acusació particular: denúncies i querelles

*Defensa particular

*Assessorament i representació completa davant els Tribunals

*Presentació de recursos i escrits de tràmit

DRET DE FAMILIA

*Assessorament i assistència lletrada en procediments de Separació, divorci i nul·litat matrimonial

*Assessorament en tràmits de Parelles de fet

*Mediació familiar

*Procediments d’incapacitació, tutela i curatela

*Paternitat i filiació

*Procediments judicials i extrajudicials i expedients de jurisdicció voluntària tant en procediments inicials com en modificació de mesures en relació a la custòdia dels fills, ús i gaudi de l’habitatge conjugal, pensió d’aliments per descendents i pensió compensatòria.

*Assessorament en màteria de liquidació de béns ganancials i dissolució de condomini

*Assessorament i representació completa davant el jutjat i tribunals de qualsevol tipus

*Presentació de recursos

DRET LABORAL

*Assessorament laboral per empreses i particulars

*Presentació de demandes de conciliació laboral davant del Departament de Treball

*Acompanyament i assistència en l’acte de concilació laboral

*Presentació de demanda laboral judicial

*Representació completa davant els Tribunals

SEGURETAT SOCIAL

*Assessorament en màteria de prestacions de la Seguretat Social

*Tramitació d’incapacitats temporals i invalidesa

*Assessorament en màteria de jubilació

DRET FISCAL I TRIBUTARI

*Assessorament fiscal integral per a autònoms

*Confecció i presentació de liquidacions i autoliquidacions trimestrals i anuals d’IVA i IRPF

*Asessorament, confecció i presentació de la Declaració de la Renda

*Assessorament, confecció i presentació d’impostos i tributs puntuals (Impost de Successions, Donacions, Compravenda, Plusvàlua Municipal, entre altres)

*Assessorament i defensa en màteria d’expedients sancionadors d’Hisenda i de comprovació fiscal

*Recursos administratius contra resolucions d’Hisenda